Home – nl

 

click for english

Exodus 12:23
Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten,
dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.

1 Thessalonicenzen 1:5a Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen,
maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met Volle Zekerheid.

River of Fullness FullCover Insurance Is Gefundeerd In Court Of Zion, en Wordt Gedragen Door High Priest Council Jerusalem.
Allen Vloeien Voort Uit De
Source of His River of Fullness.

Jesaja 2:3
Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,

Psalm 128:1-6
1 Een pelgrimslied.

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
die in Zijn wegen gaat.
2 Want u zult eten van de inspanning van uw handen;

welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.
3 Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok
binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen
rondom uw tafel.
4 Zie, zo zal zeker de man gezegend worden
die de HEERE vreest.
5 De HEERE zal u zegenen en vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,

al de dagen van uw leven.
6 U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

 

Polisvoorwaarden:

 

1. Geloof

Johannes 5:24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft,
die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Galaten 3:13-14
13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden,
want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen,
en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

 

2. Erkennen van Zijn Orde op aarde.

Efeze 2:19-22
19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
20 gebouwd op het fundament van de Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

 

3. Een Discipel Worden.

Lukas 14:25-35
25 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters,
ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.
28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen,
of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?

29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien,
allen die het zien, hem beginnen te bespotten,

30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning,
gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man
tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt?

32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.
33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden?

35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.

 

4. Gaan Leven Volgens Zijn Blauwdruk.

Handelingen 2:37-47
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus,
tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden:
Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt;
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

 

5. Komen Tot Wedergeboorte En Gaan Leven Op De Wind.

Johannes 3:3
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Johannes 3:8
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat;
zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

 

6. Het Leven Van De Liefde Leven.

1 Korinthe 13:1-13

De uitnemendheid van de liefde

1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet,
dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten,
en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
4 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,

zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

 

Hij Heeft De Volle Zekerheid Van De Zegeningen Verworven Door Zijn Volbracht Werk Tijdens Zijn Aardse Leven.
Hij Heeft de kracht van de wet Gebroken En Daarmee de dood en de vloek Tenietgedaan.

Deuteronomium 28:1-14

Zegeningen en vervloekingen

1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.
2 En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:
3 Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld.
4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee,
de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.

5 Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog.
6 Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.
7 De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden;
over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten.

8 De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt.
Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

9 De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft,
als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt en in Zijn wegen gaat.

10 En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn.
11 En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land,
in het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven.

12 De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen.
13 De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag,
als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt,

14 en als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links,
door achter andere goden aan te gaan en die te dienen.

Hij Heeft ons Bevrijd van de vloek, Door Zelf een vloek te worden!

Galaten 3:13
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden,
want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

Dit IS, als we Zijn Geboden Gehoorzamen.

1 Johannes 5:1-6
1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft
Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.
3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed.
En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

Johannes 14:23-24
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen;
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Zo Blijf je Vrij van de vloek der wet! Hij Heeft je van onderstaande vloek
VRIJGEKOCHT!

15 Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen:
16 Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld.
17 Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog.
18 Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.
19 Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen, en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan.
20 De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand neemt en doet,
totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt.

21 De HEERE zal de pest aan u laten kleven, totdat Hij u vernietigd heeft
en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

22 De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte,
en met korenbrand en meeldauw, die u achtervolgen zullen totdat u omkomt.

23 Uw hemel, die boven uw hoofd is, zal van brons zijn, en de aarde, die onder u is, zal van ijzer zijn.
24 De HEERE zal stuifzand en stof geven als regen voor uw land. Uit de hemel zal het op u neerdalen, totdat u weggevaagd bent.
25 De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken,
maar over zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde.

26 Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen.
27 De HEERE zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden.
28 De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaasdheid van hart.
29 U zult op de middag rondtasten, zoals een blinde rondtast in het donker. U zult uw wegen niet voorspoedig maken.
U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden, en er zal geen verlosser zijn.

30 Met een vrouw zult u in ondertrouw gaan, maar een andere man zal met haar slapen; een huis zult u bouwen,
maar er niet in wonen; een wijngaard zult u planten, maar de vrucht ervan niet eten.

31 Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar u zult er niet van eten; uw ezel zal van voor uw ogen weggeroofd worden
en niet naar u terugkeren; uw kleinvee zal aan uw vijanden gegeven worden, en er zal geen verlosser voor u zijn.

32 Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden; uw ogen moeten het aanzien
en zullen de hele dag naar hen smachten; maar u zult niet bij machte zijn iets te doen.

33 Een volk dat u niet kent, zal de vrucht van uw land en heel uw arbeid opeten.
U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en uitgebuit worden.

34 U zult krankzinnig worden vanwege het schouwspel dat uw ogen zien.
35 De HEERE zal u treffen met vreselijke zweren, aan de knieën en aan de benen,
waarvan u niet genezen kunt worden, vanaf uw voetzool tot aan uw schedel.

36 De HEERE zal u en de koning die u over uzelf aangesteld hebt, naar een volk brengen dat u zelf niet kende,
en ook uw vaderen niet. Daar zult u andere goden dienen, hout en steen.

37 U zult een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn onder al de volken waar de HEERE u naartoe voeren zal.
38 U zult veel zaad naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het opvreten.
39 Wijngaarden zult u planten en bewerken, maar u zult geen wijn drinken of iets verzamelen, want de worm zal het opeten.
40 Olijfbomen zult u hebben in heel uw grondgebied, maar u zult u niet met olie zalven, want uw olijven zullen afvallen.
41 Zonen en dochters zult u verwekken, maar zij zullen niet aan u toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan.
42 Al uw bomen en de vrucht van uw land zullen de sprinkhanen in bezit nemen.
43 De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger boven u uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen.
44 Hij zal aan u uitlenen, maar u zult niet aan hem uitlenen. Hij zal tot een hoofd zijn en u zult tot een staart zijn.
45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt,
omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen,
die Hij u geboden heeft, in acht te nemen.

46 Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid.
47 Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles,
48 zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles.
Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt.

49 De HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde,
zoals een arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat,

50 een meedogenloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is.
51 Het zal de vrucht van uw dieren en de vrucht van uw land opeten, totdat u weggevaagd bent. Het zal u geen koren, nieuwe wijn of olie overlaten, noch de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, totdat Hij u heeft omgebracht.
52 Het zal u benauwen in al uw poorten, totdat uw hoge en versterkte muren, waarop u in heel uw land vertrouwde,
neervallen. Het zal u benauwen in al uw poorten, in heel uw land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.

53 U zult de vrucht van uw schoot eten, het vlees van uw zonen en van uw dochters, die de HEERE, uw God, u gegeven zal hebben,
tijdens de belegering en in de nood waarin uw vijanden u doen verkeren.

54 De man onder u die weekhartig en zeer teergevoelig is, zal zijn broer,
zijn innig geliefde vrouw en de rest van zijn zonen die hij nog overheeft, niets gunnen,

55 zodat hij aan niemand van hen iets van het vlees van zijn zonen dat hij eet, zal geven, omdat hij dan niets voor zichzelf overhoudt,
tijdens de belegering en in de nood, waarin uw vijand u in al uw poorten zal doen verkeren.

56 De vrouw onder u die weekhartig en teergevoelig is, die nog nooit getracht heeft haar voetzool op de aarde te zetten,
omdat zij daarvoor te teergevoelig en zachtaardig was, zal haar innig geliefde man, haar zoon en haar dochter niets gunnen

57 van haar nageboorte, die tussen haar benen naar buiten komt, en van haar zonen, die zij baart, want zij zal hen in het geheim opeten, vanwege het gebrek aan alles, tijdens de belegering en in de nood, waarin uw vijand u in uw poorten zal doen verkeren.
58 Als u al de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend houdt,
door deze heerlijke en ontzagwekkende Naam, de HEERE, uw God, te vrezen,

59 dan zal de HEERE uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken;
het zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn.

60 Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor u beducht geweest bent, op u laten terugkeren en zij zullen aan u blijven kleven.
61 Ook iedere ziekte en iedere plaag die niet in het boek met deze wet geschreven is,
zal de HEERE over u laten komen, totdat u weggevaagd wordt.

62 U zult met weinig mensen overblijven, terwijl u zo talrijk was als de sterren aan de hemel,
omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent.

63 En het zal gebeuren, zoals de HEERE Zich over u verblijdde om u goed te doen en u talrijk te maken, dat de HEERE Zich zo over u zal verblijden om u om te brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
64 De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde.
Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen.

65 Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben,
want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.

66 Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.
67 ‘s Morgens zult u zeggen: Was het maar avond! En ‘s avonds zult u zeggen: Was het maar morgen!
vanwege de angst die uw hart bevangen heeft en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien.

68 De HEERE zal u in schepen naar Egypte laten terugkeren, over de weg waarvan ik u gezegd heb: Die zult u nooit meer zien.
Daar zult u uzelf als slaven en slavinnen aan uw vijanden willen verkopen, maar er zal geen koper zijn.

 

Hij Is Een Jaloers God, Hij Wil jou Helemaal!

Jakobus 4:4-5 (nbg)
4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
5 Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?

 

VerZeker je In De Schepper Zelf.

River of Fullness FullCover Insurance Vloeit Voort Uit His River Of Fullness, riveroffullness.org

Voor Meer Informatie: info@riveroffullness.org

 

 

YHVH Rapha – Ik Ben De Heer Die u Geneest
Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion

 

 

 

 

 

 

 

RiverOfFullness.org / CourtOfZion.org / HighPriestCouncilJerusalem.org / RiverOfFullnessChildCareCoaching.org / SpiritualHealthCheck-RhemaCoaching.org